Friday, August 19, 2005

FUCKING KILLERS!!!!!!!!

Your hands are smeared with blood!!!!!!!!!!!!!

1 comment:

arroaz (Tursiops truncatus) said...

Oposicións abertas a Scotland (Grave)Yard Police. Requerimentos: Os opositores deberán presentar certificado médico en conforme posúen un encelograma plano e un coeficiente intelectual non superior 80.